CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại Luật này

Quy định pháp luật về mang thai hộ

Quy định pháp luật về mang thai hộ. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng. Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật này

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi. Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

Quyền có tài sản riêng của con cái

Quyền có tài sản riêng của con cái. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ giữa cha mẹ và con. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Quy định pháp luật về ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần

Chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnhtâm thần hoặc mắc bệnh khác

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng

Chia tài sản chung của vợ chồng

Chia tài sản chung của vợ chồng. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết

Quy định tài sản chung của vợ chồng

Quy định tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này

Quy định đại diện giữa vợ và chồng

Quy định đại diện giữa vợ và chồng. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan

Quan hệ giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng

Quy định việc hủy kết hôn

Quy định việc hủy kết hôn. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật

Điều kiện đăng ký kết hôn

Điều kiện đăng ký kết hôn. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. Không bị mất năng lực hành vi dân sự. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định

Chế độ hôn nhân và gia đình

Chế độ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2015

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2015. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình

Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty

Sau khi công ty được thành lập, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau khi thành lập để tránh mọi rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nhằm hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý

Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển đổi Công ty cổ phần sang Công ty TNHH hai thành viên là hình thức chuyển đổi được thực hiện thường xuyên bởi các doanh nghiệp. Đây là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 4    Lượt truy cập: 2356698

0918 588 240